Skip to content

E – LEARNING

เป็นการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอ
โดยใช้โปรแกรม Premiere Pro

จะมีเนื้อหาตั้งแต่เริ่มตัดต่อจนถึงการทำสีของวิดีโอ เป็นต้น

สอนเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอเบื้องต้นในสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะถ่ายวิดีโอ
และการตั้งค่าต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคสุดเจ๋ง

จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอก่อนที่จะนำไปตัดต่อ

หัวข้อการเรียนรู้

FILMING CLASS

2. การตั้งค่าเบื้องต้น

3. แนวการถ่ายวิดีโอ

4. การสร้างรายได้จากวิดีโอ

CONTENT VIDEO ABOUT FILMAKING
สื่อวิดีโอเกี่ยวกับการถ่ายวิดีโอ

ทำรูปถ่ายจากโทรศัพท์ให้เหมือนใช้กล้องโปร!

ถ่ายวิดีโอจากโทรศัพท์ยังไงให้สวย

วิธีตั้งค่ากล้องสำหรับการถ่ายวิดีโอ